សហគមន៍ និងបណ្តាញ


បន្ថែមពីលើកិច្ចប្រតិបត្តិការជាមួយដៃគូជាច្រើន ក្រេឌីតក៏ជា:

 ជាសមាជិកនៃសមាគមន៍មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា; www.cma-network.org
 ជាសមាជិកនៃក្រុមការងារសមិទ្ធផលសង្គម; https://sptf.info/
 ជាសមាជិកនសធនាគារជាមួននឹងជនក្រីក្រ; https://www.bwtp.org/
 ជាសមាជិកនៃ Mix Markethttps://www.mixmarket.org/
 ជាស្ថាប័នមួយដែលបានគាំទ្រនឹងយុទ្ធនាការរបស់ Smart Campaign​
 លើគោលការណ៍ការពារអតិថិជន; https://smartcampaign.org/
 ជាស្ថាប័នមួយដែលបានទទួលវិញ្ញាបនប័ត្រពី Transparent Pricing Initiative by MFTransparency Organizationhttps://www.mftransparency.org/microfinance-pricing/Cambodia/
 ជាស្ថាប័នដែលបានទទួលពាន់រង្វាន់ ២ដង ពី Merit Award from CGAP on Finance Transparency;
 ជាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍ និងសកម្ម​នៃ Cambodia Child Warfare Group;
 ជាដៃគូរបស់គំរោង AFD​ និង CMA ដើម្បីលើកកំពស់ Client Protection Principles;
 ជាដៃគូលើកម្មវិធី «កម្មវិធីចរាចរណ៍ផ្លូវគោក» នៃ Cambodia Red Cross;
 គ្រឹះស្ថានតែមួយគត់ក្នុងចំណោយគ្រឺះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជា ដែលបានអញ្ចើញឲ្យចូលរួមក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នា « អ្នករួមដំណើរ រួមទាំងកុមារត្រូវពាក់មួកសុវត្ថិភាព» ដែលធ្វើឡើងដោយ Asia Injury Prevention Foundation, Coalition for Road Safety, and Handicap International;